Privacy statement

Privacyverklaring

GMS ADVICE AND SERVICES respecteert de privacy van haar cliënten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en er wordt gezorgd dat deze vertrouwelijk worden behandeld. De werkwijze is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden zoals in de zakelijke administratieve-, budgetcoaching- en thuisadministratie overeenkomsten c.q. opdrachtbevestiging is beschreven. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt. Eventuele door GMS ADVICE AND SERVICES ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren uitgezonderd de wettelijke verplichting in het kader van wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

U deelt en verstrekt bepaalde persoonsgegevens met GMS ADVICE AND SERVICES zodat wij met deze gegevens onze dienstverlening aan u kunnen bieden. Deze gegevens zijn nodig voor het te kunnen verrichten van onze diensten aan u. Deze gegevens, zoals uw BSN nummer, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens, gebruiken wij om onze dienstverlening aan u te kunnen realiseren. De persoonsgegevens die GMS ADVICE AND SERVICES verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Indien u een dienstverlening of het budgetcoachingstraject wilt aangaan, wordt u gevraagd een overeenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het noteren, verwerken en opslaan van de relevante persoonsgegevens voor deze opdracht. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging is beschreven zult u worden verzocht persoonlijke financiële documenten te overhandigen.

Alle verkregen gegevens worden daartoe opgeslagen in een fysiek en een digitaal cliëntdossier en zullen conform de regels van de bewaarplicht bewaard worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en het traject. Na afloop van de opdracht of het budgetcoachingstraject, dus na een eventuele evaluatie zullen deze gegevens verwijderd worden uit het digitale en fysieke archief van GMS ADVICE AND SERVICES.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die GMS ADVICE AND SERVICES van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op locatie van GMS ADVICE AND SERVICES.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;

Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag GMS ADVICE AND SERVICES géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij ons worden ingediend.

Feedback

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van GMS ADVICE AND SERVICES, dan kunt u contact opnemen via 06-41226848 of info@gmsservices.nl. Ik help u graag verder als u informatie wilt ontvangen over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacyverklaring is met zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik die graag tegemoet.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op GMS ADVICE AND SERVICES.

Leeuwarden, 12-02-2021